statuten

BELGISCH STAMBOEK VOOR FJORDENPAARDEN vzw
Ondernemingsnummer 415580662
Ambachtenlaan 23/2B - 3001 Heverlee

(Let wel op: Het adres van het stamboek is intussen gewijzigd! Stuur al je documenten op naar Francine Van Buggenhout: Sint Rumoldusstraat 45, 1851 Humbeek)

S T A T U T E N

HOOFDSTUK I - Oprichting, benaming, zetel, doel

Art. 1
De vereniging wordt voor onbepaalde duur opgericht onder de benaming “v.z.w. Belgisch stamboek voor Fjordenpaarden – Le Studbook Belge du Fjording a.s.b.l.” (Vereniging zonder winstoogmerk), verder genoemd : “Studbook”.

Art. 2
De zetel van het studbook is gevestigd te 1851 Humbeek, Sint Rumoldusstraat 45. Hij mag bij beslissing van de algemene vergadering overgeplaatst worden.

Art. 3
De doeleinden van het studbook zijn de aanmoediging en de verbetering van de fokkerij van het fjordenpaard ; de registratie van de fjordenpaarden en het opmaken van zootechnische certificaten. Haar bijzondere opdrachten worden door het reglement van orde, hoofdstuk I, bepaald.

Art. 4
I. Het studbook mag gewestelijke groeperingen van fokkers erkennen.

1. Algemeenheden
1.1. De raad van bestuur mag vanaf 13 aangesloten leden, gewestelijke groeperingen erkennen.

1.2. De gewestelijke groeperingen worden gevormd door de geografische grenzen van de provincie. De raad van bestuur mag slechts één gewestelijke groepering binnen de geografische grenzen van de provincie erkennen.
1.3. Is lid van een groepering, elkeen die zijn lidgeld voor het lopende jaar betaald heeft. Elk lid kan, los van zijn adres van domiciliering, kiezen van welke gewestelijke groepering hij wenst deel uit te maken.

2. Bevoegdheden en financiering van de gewesten
2.1. De gewestelijke groeperingen werken onder de bescherming van het studbook. Op vraag of in akkoord met deze laatste kunnen de groeperingen hun leden samenroepen, initiatieven nemen die van aard zijn de fokkerij te bevorderen (studiedag, reis, show, prijskamp) en hun medewerking verlenen aan de initiatieven van het studbook.

2.2. Elke gewestelijke groepering mag één actief lid met stemrecht per volledige schijf van 6 aangesloten leden, plus 1 actief lid per nieuw begonnen schijf van 6 en met een plafonnering van 16 actieve leden, in de schoot van de algemene vergadering van het studbook afvaardigen. Zolang er in de provincies Luxemburg, Namen, Luik, Henegouwen of Waals Brabant, geen gewestelijke groeperingen bestaan, worden de leden van deze provincies (tenzij zij zouden kiezen volgens II 1.3., deel uit te maken van een ander gewest) als één gewest vertegenwoordigd in de Raad van Bestuur.

2.3. De aanduiding van deze actieve leden geschiedt bij geheime stemming en bij eenvoudige meerderheid van stemmen van de leden aanwezig op de gewestelijke vergadering, op dewelke de leden schriftelijk moeten worden uitgenodigd. De duur van het mandaat bedraagt 4 jaar en is hernieuwbaar. De vertegenwoordiging van de gewesten zal in functie van het aantal leden om de twee jaar worden herzien. Het aantal actieve leden per gewest mag nooit minder dan drie bedragen.
Bij niet betalen van het lidgeld, bij overlijden of bij schriftelijk ontslag aan de gewestsecretaris van een actief lid, wordt dit op de eerstvolgende algemene vergadering van het gewest, vervangen door een ander actief lid dat het mandaat verder zet.
2.4. Het studbook controleert de activiteiten van de gewestelijke groeperingen. Het studbook kan een toelage toekennen of een deel van het lidgeld afstaan met het oog op de betoelaging van een secretariaat van het gewest.
2.5. Elk gewestbestuur verplicht er zich toe, naast medewerking aan de stamboekkeuring en de statutaire ledenvergadering, tenminste één activiteit van algemeen animerende aard te organiseren per jaar.

II. Het studbook mag roerende en onroerende goederen verwerven en personeel aanwerven. Zij mag alle economische en alle andere activiteiten ondernemen op voorwaarde dat deze bijdragen tot de realisatie van haar maatschappelijk doel.

 

HOOFDSTUK II - De Leden

Art. 5
Het studbook erkent leden, actieve leden, steunende leden en gecoöpteerde leden, die als volgt worden gedefinieerd:
Lid : een lid dat minstens één paard bezit dat in het studbook van het ras fjord op zijn naam is ingeschreven.
Actief lid : een lid dat met stemrecht en met mandaat van de groepering waarvan hij deel uitmaakt, deel uitmaakt van de algemene vergadering van het studbook. Indien een actief lid niet meer kan voldoen aan de voorwaarden inzake eigenaarschap van een in het studbook ingeschreven Fjord, kan hij via de voorzitter een verzoek richten tot de Raad van Bestuur om zijn statuut van actief lid te mogen behouden.
Steunend lid : een lid dat niet voldoet aan de voorwaarden inzake eigenaarschap van een in het studbook ingeschreven fjord.
Gecoöpteerd lid : een persoon gekozen in de hoedanigheid van bestuurder overeenkomstig artikel 20.2 van de statuten. Zijn verkiezing verleent hem de hoedanigheid van actief lid.
Toetreding – Lidgelden:
Elkeen die een aanvraag richt tot de Raad van Bestuur en zich kwijt van zijn eventueel toetredingsrecht en het jaarlijks lidgeld betaalt, kan lid worden van het studbook. De leden moeten evenwel jaarlijks voor 1 februari het door de algemene vergadering vastgestelde lidgeld betalen.

Stemrecht
De gewestelijke groepering:
Alle leden van een gewestelijke groepering die in regel zijn met het lidgeld voor het lopende jaar, hebben stemrecht in de vergadering van de gewestelijke groepering, die plaats vindt voor 31 maart. Geen enkele volmacht wordt toegestaan.

Art. 6
Door hun aansluiting verbinden de leden er zich toe, zich te schikken naar de statuten, de reglementen en de beslissingen van de organen van het studbook. Het studbook ziet erop toe dat er tussen de leden niet mag worden gediscrimineerd.”

Art. 7
Elk lid mag op ieder ogenblik ontslag nemen uit het studbook. De ontslagname van een actief lid, gewestvoorzitter en gewestsecretaris moet schriftelijk of per e-mail aan de Raad van Bestuur worden overgemaakt. Elk lid wordt verondersteld uittredend te zijn als hij nalaat of weigert zijn jaarlijks lidgeld te betalen binnen de tijd voorzien in art.5 ‘toetreding - lidgelden. Elk actief lid wordt verondersteld uittredend te zijn als hij 3 maal achtereenvolgens zonder geldige verontschuldiging afwezig is op de gewestvergaderingen.

Art. 8
De uitsluiting van een lid kan slechts door de algemene vergadering en met twee derde meerderheid van stemmen uitgesproken worden. Een lid en/of een actief lid mag in afwachting van de algemene vergadering door de Raad van Bestuur worden geschorst van de activiteiten van de vereniging, dit bij absolute meerderheid van stemmen.
De uitsluiting heeft plaats :
a) In geval van misbruik of tekortkoming ten aanzien van de statuten of bijzondere reglementen.
b) In geval van veroordeling voor inbreuk op de wettelijke bepalingen betreffende de verbetering van het paardenras.
c) Indien hun houding van die aard is dat zij schade aan de belangen van het studbook kunnen berokkenen.

Art. 9
De uittredende of uitgesloten leden en de rechthebbende van de overleden leden, kunnen geen enkele aanspraak maken op het vermogen van het studbook.

 

HOOFDSTUK III - De Algemene Vergadering

Art. 10
De algemene vergadering is het hoogste gezag van het studbook : ze is samengesteld uit alle actieve leden. Ieder actief lid beschikt over één stem ; hij mag zich laten vertegenwoordigen door een ander gemandateerd lid op voorwaarde dat hij houder is van een geschreven volmacht. Elk actief lid mag slechts één enkel ander actief lid vertegenwoordigen.
Jaarlijks wordt door de nationale voorzitter aan de gewestelijke groepering een geactualiseerde lijst van actieve leden opgevraagd. De nationale voorzitter verifieert of een actief lid voldoet aan de toetredingsvoorwaarden en beperkt zich hierbij tot het verifiëren of aan de criteria en normen is voldaan.
Elk voorstel, ondertekend door een aantal actieve leden gelijk aan een twintigste deel van het op de laatste jaarlijkse actieve ledenlijst voorkomende aantal, moet op de dagorde worden geplaatst.

Art. 11
Zijn verplichtend voorbehouden aan de beraadslaging van de algemene vergadering :
1. Goedkeuring van het reglement van orde.
2. De statuutwijziging.
3. De benoeming en het ontslag van bestuurders en van de kascommissarissen.
4. De goedkeuring van de begroting en de rekening.
5. De ontbinding van het studbook.
6. De aanduiding van de kandidaten tot de functie van officieel jurylid voor de hengstenkeuring.
7. De uitsluiting van een lid.
8. De benoeming en afzetting van de commissarissen. Eens de vereniging voldoet aan de gestelde criteria dienen de commissarissen bedrijfsrevisoren te zijn. De algemene vergadering bepaalt desgevallend hun bezoldiging.
9. Kwijting verlenen aan de bestuurders en de commissarissen
10. De omzetting van de vereniging in een vennootschap met een sociaal oogmerk en alle gevallen waarin de statuten dat vereisen.

Art. 12
De bijeenkomst van de algemene statutaire vergadering heeft elk jaar voor 30 april plaats op de zetel van het studbook of op gelijk welke andere plaats en op een datum door de raad van bestuur vast te stellen. Op deze vergadering brengt de voorzitter verslag uit over de activiteiten van de maatschappij gedurende het afgelopen jaar. De schatbewaarder brengt schriftelijk verslag uit over de financiële toestand. De commissarissen brengen schriftelijk rapport uit over het beheer van de rekeningen van het afgelopen jaar (mbt elk gewest en het studbook).

Art. 13
De uitnodigingen tot de algemene vergadering worden per brief of per mail overgemaakt. Zij vermelden de dagorde, de plaats, de datum en het uur van de vergadering. Zij worden behalve in geval van hoogdringendheid, vastgesteld door Raad van Bestuur, aan de actieve leden, tenminste 20 dagen voor de vastgestelde datum van de vergadering verstuurd.

Art. 14
De Raad van Bestuur bepaalt de dagorde. Voorstellen voor de dagorde, ondertekend door tenminste één twintigste van de actieve leden die vermeld staan in het ledenregister, moeten op de dagorde worden geplaatst. Deze voorstellen moeten echter ten laatste 14 dagen voor de algemene vergadering (poststempel), toekomen op het secretariaat.

Art. 15
De algemene vergadering mag slechts beraadslagen over zaken die op de dagorde staan. Over punten die niet op de dagorde staan, mag slechts beraadslaagd worden mits de algemene vergadering met drie vierde van de aanwezige en/of vertegenwoordigde actieve leden, hiertoe beslist.

Art. 16
Op aanvraag per aangetekende brief van tenminste de helft van de bestuurders van Raad van Bestuur of van één vijfde van de actieve leden aan de voorzitter gericht, moet deze een buitengewone algemene vergadering samenroepen binnen eenentwintig dagen na het verzoek tot bijeenroeping. De algemene vergadering wordt uiterlijk gehouden op de veertigste dag na dit verzoek.

Art. 17
Behoudens in bijzondere gevallen door de wet of door de statuten bepaald, beslist de algemene vergadering met gewone meerderheid van stemmen. Een beslissing is bij deze slechts uitvoerbaar wanneer een meerderheid (meer dan de helft) van de actieve leden aanwezig of geldig vertegenwoordigd is.

Art. 18
De algemene vergadering benoemt elk jaar onder de actieve leden en buiten Raad van Bestuur 2 commissarissen belast met het nazicht van de rekeningen.

Art. 19
Verslagen van algemene ledenvergaderingen kunnen worden ingekeken op aanvraag bij het secretariaat.

 

HOOFDSTUK IV - De Raad van Bestuur

Art. 20
1° Het studbook wordt bestuurd door een Raad van Bestuur, bestaande uit minimum drie bestuurders, voorgedragen en verkozen door geheime stemming en met absolute meerderheid door de leden aanwezig op de Algemene Statutaire Vergadering. Een mandaat van bestuurder is geldig voor een periode van vier jaar. Elke gewestelijke groepering kan, per begonnen schijf van 20 leden, een bestuurslid afvaardigen, met een maximum van 4 bestuursleden per groepering.
2° De volgens artikel 20.1° gekozen bestuurders kunnen ten hoogste twee personen voor coöptatie in de raad van beheer voorstellen, gekozen in of buiten het studbook. Deze bestuurders worden bij volstrekte meerderheid en bij geheime stemming door de algemene vergadering verkozen. Zijn verkiezing verleent hem de hoedanigheid van actief lid.
3° De Raad van Bestuur houdt een ledenregister bij op de zetel van de vereniging. Alle beslissingen aangaande aanvaarding, ontslag of uitsluiting van leden worden in dit register ingeschreven door de zorgen van de Raad van Bestuur binnen de 8 dagen volgend op de kennismaking van de beslissing aan de raad van Bestuur. Alle leden mogen op de zetel van de vereniging het ledenregister raadplegen alsook alle procesverbalen, beslissingen van de Raad van Bestuur en de algemene vergadering en alle boekhoudkundige documenten van de vereniging.

Art. 21
De Raad van Bestuur wordt om de twee jaar voor de helft vernieuwd. De volgorde van uittreding van de rechtstreeks gekozen bestuurders zal de eerste maal, met uitzondering van de voorzitter, door loting geschieden. De openstaande mandaten voor de Raad van Bestuur kunnen jaarlijks aangevuld worden overeenkomstig de vastgestelde quota.
Bestuurders zijn ten allen tijde afzetbaar door de algemene vergadering.
Een bestuurder kan vrijwillig ontslag nemen. Dit dient per ondertekende brief of mail kenbaar gemaakt te worden aan de voorzitter.

Art 22
De Raad van Bestuur oefent haar bevoegdheden uit als een college. Een beslissing is bij deze slechts uitvoerbaar wanneer een meerderheid van de bestuurders aanwezig zijn en de beslissing door een gewone meerderheid wordt aanvaard. Elk bestuurslid beschikt over een stem. Een bestuurslid kan een ander bestuurslid vertegenwoordigen maar kan slechts over een procuratie beschikken. Een beslissing is bij deze slechts uitvoerbaar wanneer een meerderheid (meer dan de helft) van de bestuurders aanwezig of geldig vertegenwoordigd is. Bij gelijkheid van stemmen wordt een beslissing niet aangenomen.

Art. 23
De Raad van Bestuur kiest onder de bestuurders bij meerderheid van stemmen en bij geheime stemming een voorzitter en een ondervoorzitter. De Raad van Bestuur duidt eveneens een penningmeester en een Algemeen Secretaris aan.

Art. 24
De Raad van Bestuur heeft alle bevoegdheden inzake de werking van het studbook, met uitzondering van deze die aan de algemene vergadering zijn voorbehouden.

Art. 25
De Raad van Bestuur verenigt zich telkenmale de voorzitter het wenselijk acht. Op schriftelijk verzoek van tenminste twee bestuurders van de Raad van Bestuur moet de voorzitter de raad binnen de twee weken samenroepen.

Art. 26
De Raad van bestuur benoemt onder de bestuurders de afgevaardigden bij de andere verenigingen. Deze afgevaardigden en hun plaatsvervangers worden bij gewone meerderheid van stemmen gekozen. Het mandaat van de afgevaardigde eindigt terzelfdertijd als dat van Bestuurder.

Art. 27
De Raad van Bestuur neemt de beslissing om in rechte op te treden voor de burgerlijke rechtbanken, de strafrechtbanken en de Raad van State.
De Raad van Bestuur zal zich bij deze rechtbanken laten vertegenwoordigen door haar voorzitter en/of haar ondervoorzitter of door een advocaat aangeduid in gezamenlijk overleg.

Art. 28
Het bestuur is bevoegd tot het opstellen van een inwendig reglement van orde. Elke wijziging zal aan de leden worden meegedeeld door middel van het tijdschrift.

 

HOOFDSTUK V - Algemene Maatregelen

Art. 28
De afgevaardigden van het bevoegde ministerie mogen van rechtswege alle vergaderingen bijwonen tot dewelke ze moeten uitgenodigd worden.

Art. 29
De geheime stemming is verplicht als het gaat om de verkiezing van personen voor taken of betrekkingen of indien het gaat om het nemen van beslissingen aangaande één of meerdere personen. Bij staking van stemmen bij geheime stemming wordt het voorstel verworpen.

Art. 30
De jaarlijkse ledenbijdrage wordt door de algemene vergadering op voorstel van Raad van Bestuur vastgesteld. Zij mag de 125 € echter niet overschrijden.

Art. 31
Het studbook mag enkel zijn fondsen gebruiken om de doelstellingen, voorzien bij artikel 3 van deze statuten, te verwezenlijken.

Art. 32
Het boekjaar vangt aan op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.

Art. 33
Voor de wijziging van de huidige statuten en de ontbinding van het studbook zal de procedure voorzien in de wet van 27 juni 1921, gewijzigd door de wet van 2 mei 2002 en latere wetswijzigingen, worden gevolgd. In geval van ontbinding zal het vermogen door de algemene vergadering aan één of meerdere verenigingen welke gelijkaardige doelen als deze van het studbook nastreven, worden overgemaakt. Het voorstel tot bestemming van de gegevens uit het stamboek, van de zoötechnische kenmerken en prestaties en van de fokwaardeschattingen en fokwaardebeoordelingen zal bij ontbinding vooraf aan de gewestelijke minister, bevoegd voor het landbouwbeleid, ter goedkeuring worden voorgelegd.

De nieuwe statuten treden in voege onmiddellijk na de homologatie. Nochtans blijven alle bestuurders van de v.z.w. Belgisch Fjordenpaardenstamboek hun mandaat behouden tot op het ogenblik van de buitengewone algemene vergadering die Raad van Bestuur zal samenroepen binnen een termijn van zes weken, gerekend vanaf de homologatie. Al de mandaten van de bestuurders eindigen op de dag dat de buitengewone algemene vergadering plaats heeft met als dagorde :
1° Bekrachtiging van het reglement van orde.
2° Verkiezing van een volledig nieuwe Raad van Bestuur overeenkomstig artikel 20 van de statuten.
3° Aanstellen van twee commissarissen.

 

29-04-2016 De Voorzitter,
Rafaël Vroman